ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ!! Ο ΜΠΕΟΣ ΦΡΕΣΚΑΡΕΙ την ΟΜΑΔΑ του με ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ!! ΡΙΧΝΕΙ στο ΠΡΑΣΙΝΟ τον ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟ ΠΡΑΤΤΟ και στην ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ την ΦΟΒΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΤΟΓΛΟΥ

Με απόφαση του Δημάρχου Βόλου, ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι Βόλου ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλου με θητεία ενός (1) έτους , ήτοι από 1-10-2021 έως και 30-9-2022 ως εξής:

Toν κ. Πράττο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Πρασίνου, με αρμοδιότητες:

α- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου β- Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου

γ- Την επιμέλεια, συντονισμό και παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου

δ- Τη μέριμνα και σχεδιασμό ανάπτυξης πρασίνου και την συντήρηση των χώρων πρασίνου, σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, σε συνεργασία και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους Δημοτικών Ενοτήτων.

ε- Την αρμοδιότητα και ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και την στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

στ- Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του ζ- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

η- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται στον ίδιο, εκ μέρους του Δημάρχου.

θ- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

Την κ. Κότογλου Δέσποινα, Αντιδήμαρχο Παιδείας- Πολιτισμού με αρμοδιότητες:

α-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και την κείμενη νομοθεσία, και γενικότερα, τη μέριμνα και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Πολιτισμού, Αθλητισμού,

Παιδείας, Εθελοντισμού, Νεολαίας, Ισότητας των φύλων, Ένταξης Μεταναστών, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά, τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

β- Την αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφορικά με τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου μάθησης και μαθητείας

γ-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

δ- Την υπογραφή των αδειών προϊσταμένου του Τμήματος αρμοδιότητάς της.

ε- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

στ-Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται εκ μέρους του Δημάρχου.

ζ- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

KAI BEBAIA H DREAM TEAM ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΘΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗ – ΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ – ΑΝΔΡΕΑ ΖΕΡΒΑ – ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΠΑΝΑ – ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟ – ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΕΡΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ…