ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ για τις ΖΗΜΙΕΣ από τον «ΙΑΝΟ» και στον ΑΛΜΥΡΟ – ΑΦΟΡΑ και τις ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του συντονισμού της υλοποίησης των μέτρων στήριξης των πληττόμενων περιοχών από το Μεσογειακό Κυκλώνα «Ιανός», και με αφορμή την έκδοση σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε τα παρακάτω:

«Από την πρώτη στιγμή, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε μία σειρά από κανονιστικές, υπηρεσιακές και νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου επιχορήγησης των επιχειρήσεων από θεομηνίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Πρόκειται για ένα πλαίσιο -παράλληλα με όλα τα μέτρα στήριξης- σύμφωνα με το οποίο δύναται να διατεθεί επιχορήγηση 30% έως 70% της ζημιάς μίας επιχείρησης από θεομηνία και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, η οποία είναι αρμόδια για τη σύσταση των σχετικών επιτροπών καταγραφής και αποτίμησης των απωλειών. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, με μία σειρά από παρεμβάσεις:

  • Διευρύνθηκε η περίμετρος των στελεχών που δύναται να συμμετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές καταγραφής των ζημιών, προβλέποντας την ευχέρεια αξιοποίησης στελεχών από τον δημόσιο τομέα, καθώς και από τους επίσημους επιστημονικούς συμβούλους του δημοσίου.
  • Διαμορφώθηκε ένα ευέλικτο σχήμα για την προώθηση των ζημιών των πληττόμενων επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και καταβολή της επιχορήγησης, ώστε να τροφοδοτείται η διαδικασία ανά τακτά και σύντομα διαστήματα.
  • Προβλέφθηκε η χορήγηση προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης -όπως αυτή έχει προκύψει από την επιτροπή ελέγχου- προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη θεομηνία.
  • Θεσπίστηκε η καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών.
  • Επεκτάθηκε το πλαίσιο επιχορήγησης επιχειρήσεων -στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις- και σε ζημιές που αφορούν στα αποθηκευμένα προϊόντα και μέσα παραγωγής, όπως το έγγειο κεφάλαιο.
  • Συστάθηκε Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, υπό τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
  • Εστάλη εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής προς τις Περιφέρειες για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου επιχορήγησης επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβάνοντας και σχετικές προβλέψεις και διευκρινίσεις από τον ΕΛΓΑ.

Με βάση, λοιπόν, τα νέα δεδομένα, στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, όπου περιλαμβάνονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι κατηγορίες ζημιών που καλύπτονται είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες κατά πλήρη κυριότητα, ο εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του έγγειου κεφαλαίου, τα αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεπώς, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής (20%) σε πληγείσες επιχειρήσεις από τον ‘Ιανό’, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις της Μαγνησίας και, δη, του Αλμυρού.

Παράλληλα, αποφασίστηκε με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, η διαμόρφωση μίας διαδικασίας δύο εβδομάδων (02.11.2020 – 16.11.2020), ώστε να μεταφερθούν, αλλά και να επικαιροποηθούν ή να εμπλουτιστούν, τα αιτήματα αποζημιώσεων για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που αρχικώς είχαν κατατεθεί είτε στον ΕΛΓΑ, είστε στους δήμους, για να προχωρήσει η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας.

Ο στόχος είναι και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις -όπως και οι λοιπές επιχειρήσεις- να αρχίσουν να λαμβάνουν, την αμέσως επόμενη περίοδο, προκαταβολές έναντι της τελικής επιχορήγησης για τις ζημιές που έχουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Πρόκειται για μία επιχορήγηση, η οποία θα είναι επιπρόσθετη της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, μέρος της οποίας -της αποζημίωσης ΕΛΓΑ- θα προκαταβληθεί σε αγρότες της Μαγνησίας μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζουμε όλοι, σε στενότατη συνεργασία, για να καταφέρουμε να επαναφέρουμε στις πληγείσες από τον ‘Ιανό’ περιοχές στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό. Το πετυχαίνουμε και συνεχίζουμε με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς».