ΣΕ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 170.000 ευρώ προχωρά η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ…!!!

























Περιφερειάρχης Αγοραστός: “Τα έργα 
αυτά πέρα της  χρησιμότητάς τους στη-
ρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν 
μόχλευση στην τοπική πραγματική οικο-
νομία…”

Διαβάστε περισσότερα