Η ΛIBYH με τη δικτατορία ΚANTAΦΙ και σήμερα με το ΔΥΤΙΚΟ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ…