Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΑΛΑΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(σχετικά με δημοσίευμα της 31ης Ιανουαρίου 2017,
που αφορά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)
  η Υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμο να αναφερθούν τα παρακάτω:
v   Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι μιλάμε για διαφορετικές ημερομηνίες δειγματοληψιών και διαφορετικά
είδη δειγμάτων. Η Περιφέρεια πραγματοποίησε δειγματοληψίες επεξεργασμένου
λύματος
σε σημεία της 

εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων από την εγκατάσταση
και στο φρεάτιο του αγωγού διάθεσης πριν τον υποθαλάσσιο αγωγό στο Αγκίστρι,
στις 14 Δεκεμβρίου 2016, ενώ η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., 54 ημέρες μετά,
πραγματοποίησε δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και συγκεκριμένα στις 28
Ιανουαρίου 2017
, σε σημεία πέριξ της απόληξης του υποθαλάσσιου αγωγού, στη
θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Αγκίστρι.
v   Κατά τη δειγματοληψία που
πραγματοποίησε η Περιφέρεια στις 14 Δεκεμβρίου 2016, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (κ. Ι. Φράγκο Προϊστάμενο των Ε.Ε.Λ., κ.
Κ. Κουτσογιώργο Μηχανολόγο και κ. Β. Ζεμπέογλου υπάλληλο του εργαστηρίου των
Ε.Ε.Λ.), ελήφθησαν δείγματα τόσο για λογαριασμό της Περιφέρειας, όσο και για
λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (κατοπτρικά δείγματα). Προς το παρόν η
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει
παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτών των δειγμάτων (της 14ης Δεκεμβρίου 2016) τα
οποία ανέλυσε στα εργαστήριά της, και με τα οποία θα έπρεπε να συγκριθούν τα
αποτελέσματα της Περιφέρειας, και όχι με αυτά των 54 ημερών μεταγενέστερα και
μάλιστα από τη θάλασσα. Τονίζεται ότι, οι έλεγχοι της Περιφέρειας που
υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και οπουδήποτε αλλού, σκοπό
έχουν τη συμμόρφωση σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, και
απώτερο στόχο, μέσα από τη συνεργασία των αρμοδίων φορέων, την προστασία του
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
v   Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το
μικροβιακό φορτίο των επεξεργασμένων λυμάτων (παράμετρος των ολικών
κολοβακτηριοειδών) δεν αποτελεί τη μοναδική παράμετρο για τον έλεγχο της
ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στο οποίο πραγματοποιείται διάθεση των
επεξεργασμένων λυμάτων των Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. Στην περιβαλλοντική
αδειοδότηση και την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία υπάρχουν όρια εκροής,
εκτός των άλλων, για το ολικό και το αμμωνιακό άζωτο (όλα τα δείγματα που ελήφθησαν στις 14 Δεκεμβρίου 2016 ήταν εκτός ορίων),
τον ολικό φώσφορο (όλα τα δείγματα που
ελήφθησαν στις 14 Δεκεμβρίου 2016 ήταν εκτός ορίων
) και τα αιωρούμενα
στερεά (5 δείγματα που ελήφθησαν στις 14
Δεκεμβρίου 2016 ήταν εκτός ορίων
). Εξάλλου, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο
παραμέτρων παρακολούθησης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για το μήνα
Δεκέμβριο 2016, το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία μας στις 12 Ιανουαρίου 2017,
διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων εκροής επεξεργασμένου λύματος, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
v   Στο δημοσίευμα δεν αναφέρεται τόσο ο
εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για τη δειγματοληψία, όσο και το βάθος της
θάλασσας από το οποίο ελήφθησαν τα δείγματα θαλασσινού νερού – οπότε είναι
πιθανό να πρόκειται για επιφανειακά δείγματα θαλασσινού νερού -, με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να εκτιμηθεί η αραίωση που υπέστη το επεξεργασμένο λύμα, το οποίο
διατίθεται στο βυθό της θάλασσας, από 28 σημεία στα τελευταία 250m του υποθαλάσσιου αγωγού, σε βάθος 52m.
v   Σύμφωνα με την περιβαλλοντική
αδειοδότηση της εγκατάστασης επεξεργασίας, για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών
των επεξεργασμένων λυμάτων, τα οποία οδηγούνται στη θάλασσα, πρέπει να υπάρχει
φρεάτιο δειγματοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό. Από το
σημείο αυτό η Περιφέρεια, στις 14 Δεκεμβρίου 2016, σε συνεργασία με τη
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., έλαβε τρία δείγματα τα οποία κατέδειξαν ότι οι τιμές για την
παράμετρο των ολικών κολοβακτηριοειδών του λύματος που διατίθεται στη θάλασσα
φτάνουν τα 5.500.000 στα δύο από τα τρία δείγματα και τα 2.700.000 για το τρίτο
δείγμα.
v   Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι τα
δείγματα της Περιφέρειας αφορούν σε επεξεργασμένο λύμα που ελήφθη στις 14
Δεκεμβρίου 2016 και για τα οποία η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. δεν μας έχει κοινοποιήσει
σχετικά αποτελέσματα, ενώ τα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις 31
Ιανουαρίου 2017 από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. αφορούν σε θαλασσινό νερό, και δεν έχουν
καμία σχέση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της Περιφέρειας,
Θεωρήθηκε
Η
Συντάξασα                                                                Η
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
                                                                                                    Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
                                                                                                          Π.Ε.
Μαγνησίας & Σποράδων