ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2014-20200 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες δράσεις στον Τομέα Υγείας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020, από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, (Μονάδα Α1 –Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού) του Υπουργείου Υγείας, για το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου δεν προβλέπεται καμία

δράση!

Παρ’ όλο που υπάρχουν χρόνια αιτήματα από το Νοσοκομείο Βόλου, τα οποία επί πολλά έτη δεν ικανοποιούνται φαίνεται, ότι για μία ακόμη φορά ο Βόλος θα παραμείνει εκτός νυμφώνος, με την μερίδα του λέοντος να την λαμβάνει για άλλη μία φορά η Λάρισα με τα εκεί νοσοκομεία.
Είναι θλιβερό πραγματικά το γεγονός το Νοσοκομείο Βόλου να μην διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο, σύγχρονο εξοπλισμό στα χειρουργεία και σε άλλα τμήματα, στεφανιογράφο και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό.
Από το Νοσοκομείο Βόλου έχουν υποβληθεί προτάσεις με ύψος δαπανών το αναλογούν σε αυτό από το χρηματικό πακέτο του ΕΣΠΑ. Σίγουρα, δεν ζητήθηκε κάτι παράλογο και εξωπραγματικό ώστε να αγνοηθούν οι προτάσεις του. Από την άλλη πλευρά φαίνεται, ότι υπάρχει ισχυρή παρέμβαση υπέρ των νοσοκομείων της Λάρισας, η οποία τα παίρνει σχεδόν όλα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σήμερα 16-5-2016, κατανοώντας το μεγάλο πρόβλημα και την αδικία, που γίνεται σε βάρος του Νοσοκομείου Βόλου αποφασίζει: Να εκφράσει την πλήρη διαφωνία του με τις προτεινόμενες δράσεις από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και να ζητήσει να συμπεριληφθούν στις προτεινόμενες δράσεις τα αιτήματα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου στα πλαίσια της χρηματοδότησης που του αναλογεί, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.